Yetki, Görev ve SorumluluklarStrateji Geliştirme Daire Başkanlıklarının çalışma esaslarını belirleyen ve 18.02.2006tarih, 26084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul veEsasları Hakkında Yönetmeliğe göre Başkanlığımızın görevleri şunlardır:a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programıçerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarınıoluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak. b) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bukapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.c) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.d) İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek,kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmekve genel araştırmalar yapmak.e) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.f) İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.g) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek vesonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. h) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllıkperformans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunuizlemek ve değerlendirmek. i) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcamaprogramı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimleregönderilmesini sağlamak. j) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak,değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak. k) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının l) Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek. m) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarakidarenin faaliyet raporunu hazırlamak. n) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmalcetvellerini düzenlemek. o) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. p) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek vesonuçlandırmak. r) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye veharcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. s) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek. t) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesikonularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini veverimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak. u) Bakan ve/veya üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

12.01.2023