İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimine İlişkin Görevler 

▪ İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak 

▪ İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak 

▪ Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek 

▪ Ön mali kontrol görevini yürütmek 

▪ İç ve dış denetim raporlarını izlemek

15.03.2024