Stratejik Planlama Birimine İlişkin Görevler 

▪ İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak. 

▪ İdarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak. 

▪ Stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek. 

▪ Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek 

▪ İdare faaliyet raporunu hazırlamak 

▪ İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek 

▪ Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak 

▪ Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak 

▪ İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek 

▪ İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek 

▪ İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek 

▪ İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek 

Yönetim Bilgi Sistemine İlişkin Görevler 

▪ İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek 

▪ İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak 

▪ İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak 

▪ Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri, ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek 

▪ Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek

15.03.2024